Chair yoga sequence.jpg

หลักสูตรครูโยคะสากล
ประกาศนียบัตรครูโยคะ 100 ชั่วโมง
"การสอนโยคะด้วยเก้าอี้"

หลักสูตรการสอนโยคะด้วยเก้าอี้ 100 ชั่วโมง

ประกอบไปด้วยการฝึกและการจัดท่าโยคะที่ใช้เก้าอี้เป็นองค์ประกอบในการจัดระเบียบร่างกาย เรียนรู้ทุกกลุ่มอาสนะ

อาสนะท่ายืน

อาสนะท่าทรงตัว

อาสนะเปิดข้อต่อสะโพกและไหล่

อาสนะโค้งหลัง

อาสนะพับลำตัว

อาสนะท่ากลับหัว

เรียนรู้การร้อยเรียงท่าและการช่วยดูแลนักเรียนระหว่างฝึก ข้อควรระวังและวิธีการที่ถูกต้องในการการใช้เก้าอี้โยคะเพื่อปรับการฝึกให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นโดยปราศจากการบาดเจ็บ 

เรียนรู้หลักการอนาโตมีและสรีระวิทยามนุษย์เบื้องต้น เพื่อปรับใช้ในการสอนให้คลาสมีมาตรฐานและถูกต้องปลอดภัย

 

100 hours chair yoga course

It consists of practicing and organizing yoga poses that use chairs as elements to organize the body. Learn all asana groups. ​

Standing

Balancing with Chair

Hip & Shoulder Opening postures

Back bending

Forwarding postures

Inversion

 

​ Learn to compose and help take care of students during training. Precautions and the correct way to use a yoga chair to further advance your training without injury.  ​

 

Learn basic anatomy and human physiology principles to be used to teach the class to be standardized and safe.

Register to Course

"การสอน Chair yoga แบบมืออาชีพ"

เรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อชำระค่าเรียนได้ทุกช่องท่าง